Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GORZOWSKI RYNEK HURTOWY S.A., ul. Targowa 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Targowa 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@grh.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu wykonania zadań własnych i zleconych.
 4. Pozyskane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 lub art. 9 RODO.
 5. Odbiorcami pozyskanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Przekazywanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) lub organizacji międzynarodowej odbywać się będzie zgodnie z zapisami Rozdziału V RODO.
 7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, o których mowa w pkt. 3, dla którego zostały zebrane.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5) prawo do przenoszenia danych osobowych;
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w GRH S.A., przy czym podanie danych jest:
  1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.