Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

strona główna

PIĄTE WEZWANIE  do złożenia dokumentów Akcji w Spółce Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Gorzowski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim („Spółka”) działając na podstawi art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym po raz piąty wzywa wszystkich swoich Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych poniżej („Wezwanie”).

§ 1

Definicje

 1. Akcje – łącznie oraz każda spośród 4.645 (cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji imiennych Spółki o wartości nominalnej 2.000,00 zł każda;
 2. Akcjonariusz – podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 Akcji w dniu ogłoszenia Wezwania;
 3. Dokument Akcji – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH;
 4. KSH – Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505);
 5. Odcinek Zbiorowy Akcji – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH;
 6. Spółka – spółka pod firmą Gorzowski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Targowa 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152226, NIP: 5991993096, REGON: 210402150, kapitał zakładowy 9.290.000,00 zł (wpłacony w całości).

§ 2 
Składanie Akcji w Spółce

 1. Dokumenty Akcji i Odcinki Zbiorowe Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Targowa 11, 66-400 Gorzów Wlkp., we wtorki i czwartki w godzinach: od godz. 9:00 do godz. 12:00.

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomendujemy wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne (95 720 60 28) lub mailowe (grh@grh.pl) – terminu wizyty w Spółce.

 1. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji.
 2. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji następuje:
 1. w przypadku osób fizycznych – po okazaniu dowodu tożsamości, zaś w przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby fizycznej;
 2. w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – po okazaniu dowodu tożsamości osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza oraz złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z właściwego rejestru;
 1. Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do złożenia Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Wezwania.

 1. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem (pokwitowaniem), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wezwania.
 2. Wraz  z odbiorem Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania, czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza (Załącznik nr 2 do Wezwania) oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, a także czy Akcjonariusz wyraża zgodę na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej (Załącznik nr 3 do Wezwania). W przypadku braku wypełnienia Załącznika nr 2 oraz 3 w rejestrze akcjonariusze zostaną wskazane dane zamieszczone w prowadzonej księdze akcyjnej.
 3. Przesyłanie akcji za pomocą przesyłki przez operatora pocztowego/ przesyłką kurierską nie jest rekomendowane przez Spółkę z uwagi na ryzyko zagubienia oraz brak możliwości jednoczesnego wydania pokwitowania złożenia Dokumentu Akcji w Spółce. W przypadku, gdy Akcjonariusz zdecyduje się na skorzystanie z usług operatora pocztowego:
 1. ponosi on pełną odpowiedzialność za ew. zagubienie dokumentu akcji w toku przesyłki (aby zminimalizować to ryzyko należy skontaktować się z operatorem pocztowym i zapytać o możliwość przesłania dokumentu akcji pocztą);
 2. wyraża zgodę na opóźnione otrzymanie pokwitowania drogą pocztową (kopia pokwitowania będzie przechowywana w Spółce);
 3. przyjmuje do wiadomości, iż obrót akcjami w okresie między wysyłką, a dostarczeniem do Spółki może być niemożliwy bądź utrudniony.

§ 3

Brak Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji

 1. W przypadku braku dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji spowodowanej zniszczeniem, zagubieniem, bądź brakiem jego wydania, Akcjonariusz powinien niezwłocznie zgłosić tę kwestię telefonicznie tel. 95 720 60 28 bądź na adres mailowy dematerializacja@grh.pl celem pozyskania odpowiednich instrukcji, co do dalszego postępowania.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Wezwanie wraz z załącznikami zostanie opublikowane również na stronie internetowej Spółki https://www.grh.pl/ w zakładce Dla Akcjonariusza.
 2. Następujące załączniki do niniejszego Wezwania stanowią jego integralną część:
 1. Wzór protokołu (pokwitowania) dotyczącego odbioru Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji;
 2. Wzór oświadczenia, czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza;
 3. Wzór zgody Akcjonariusza na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz wzór zgody Akcjonariusza na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej;
 4. Wzór pełnomocnictwa;
 5. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Agata Dusińska

Prezes Zarządu GRH S.A.

 

Załącznik nr 1-Protokół (pokwitowanie) dotyczący dokumentu (odcinka zbiorowego) akcji Spółki GRH S.A.

Załącznik nr 2- Oświadczenie - rejestr akcjonariuszy adres Akcjonariusza

Załącznik nr 3- Zgoda na komunikację - poczta elektroniczna

Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo