Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GRH S.A.

Gorzów Wlkp., 01.07.2020 r.

 

Szanowny Akcjonariuszu

 

Zarząd Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. w Gorzowie Wlkp. zawiadamia
o WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY GORZOWSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.,

które odbędzie się


 30 lipca (czwartek) 2020 r. o godz.15:00

 
MIEJSCE: SALA SESYJNA Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Zgodnie z § 13.6 i § 13.7 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy drugie
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 15:30,
w tym samym miejscu i z tym samym porządkiem obrad.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Wnioskowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Sprawozdanie Zarządu.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie Uchwał:

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

(Uchwała nr 1/2020); głosowanie jawne

 1. Uchwała w sprawie podziału zysku za 2019 r.

(Uchwała nr 2/2020); głosowanie jawne

 1. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.

             (Uchwały nr 3/2020, 4/2020); głosowania tajne

 1. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

(Uchwały nr 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020); głosowania tajne

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

(Uchwała nr 10/2020); głosowanie jawne 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

(Uchwała nr 11/2020); głosowanie jawne

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu GRH S.A.

(Uchwała nr 12/2020); głosowanie jawne

 1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania obecnych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

(Uchwały nr 13/2020, 14/2020); głosowania tajne

 1. Podjęcie uchwały ustalającej skład ilościowy Rady Nadzorczej GRH S.A. na nową kadencję

(Uchwała nr 15/2020); głosowanie jawne

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej GRH S.A. na nową kadencję

(Uchwała nr 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020); głosowania tajne

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 411 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi od dnia pełnego pokrycia akcji.

                                                                                

DOKUMENTACJA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Kompletna dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dostępna jest w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – zgodnie z KSH art. 395 ust. 4 może uzyskać dostęp do ww. dokumentacji po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania mailem: grh@grh.pl lub telefonicznie 95 720 60 28.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Targowej 11, w Biurze Zarządu przez trzy dni powszednie (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z § 407 ust. 1 KSH Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy ze zwrotem kosztów jego sporządzenia.   

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA AKCJONARIUSZY W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA, PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY, OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ UJAWNIANE W TRAKCIE ZGROMADZENIA (DALEJ: AKCJONARIUSZ)

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Targowa 11, NIP: 599-199-30-96, KRS0000152226, e-mail: grh@grh.pl, tel. 95 720 60 28, zwana dalej „Spółką”
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 • wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 • umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki;
 1. podstawą przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek wynikający          z przepisu Kodeksu Spółek Handlowych dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 1. Spółka przetwarza dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, dane zawarte w pełnomocnictwach;
 1. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa. Odbiorcami zebranych danych osobowych są także inni Akcjonariusze –  w zakresie udostępniania listy Akcjonariuszy zgodnie z art. 407 KSH;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj. dane osobowe zawarte w listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki;
 1. w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 7. w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 1. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podane danych jest wymagane przez przepisy KSH oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;
 1. Źródłem danych osobowych, które przetwarza Administrator Danych Osobowych jest osoba, od której dane pochodzą. Dodatkowo dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane od innych Akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych w udzielonych pełnomocnictwach.